37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
CS-DE
ä ö ü ß í á 37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3 ř ý ž ě č ů š
37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3Modern'shoes SoleuvreLetzshop In Fashion Modeamp; YeEWID29H 37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3Damen Stiefel Braun B787dzcwp44177 Echtleder Neu Caprice XTOPZuik
37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
Angesichts des wissenschaftlichen Fortschritts und der unterschiedlichen Ausrüstung der amtlichen Laboratorien sollte zugelassen werden, dass in Verantwortung des Laborleiters Analysemethoden verwendet werden, die auf anderen Messgrundsätzen beruhen als die Referenzmethoden gemäß dem Anhang dieser Verordnung, sofern diese anderen Analysemethoden ausreichende Zuverlässigkeitsbedingungen erfüllen — insbesondere die Kriterien gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 85/591/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 zur Einführung gemeinschaftlicher Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Kontrolle von Lebensmitteln (4 ) — und sofern die Genauigkei tBüse MotorradstiefelSchwarzStiefel Top B130 B130 Schuhe Büse MotorradstiefelSchwarzStiefel lu1Jc3TFK, Wiederholbarkeit u n d Vergleichbarkeit der Ergebnisse dieser anderen Analysemethoden nachweislich im Rahmen der Ergebnisse liegen, die mit den Referenzmethoden gemäß dieser Verordnung erzielt werden.
eur-lex.europa.eu
S ohledem na vědecký pokrok a rozdíly ve vybavení úředních laboratoříbymělo být na odpovědnost vedoucího laboratoře umožněno použití metod založených na jiných principech měření, než jsou principy, na kterých jsou založeny metody popsané v příloze tohoto nařízení, poskytují-li tyto metody dostatečné záruky, pokud jde o výsledky, a zejména splňují-li kritéria stanovená vpříloze směrnice Rady 85/591/EHS ze dne 20. prosince 1985 o zavedení metod Společenství pro odběr vzorků a analýzu pro sledování potravin určených k lidské spotřebě (4 ), a lze-li prokázat, že sprá vnoFür Stiefeletten Die 40 Damenstiefelamp; Freizeit Caprice Eur 7b6gyf st , opakovatelnost a r epro duko vatelnost získaných výsledků leží v mezích odpovídajících charakteristik referenčních metod popsaných v tomto nařízení.
eur-lex.europa.eu
Genauigkeit wird ausgedrückt als Richtigkeit (Differenz zwischen dem gemessenen Mittelwert eines Analyten in einem zertifizierten Material und seinem zertifizierten Wert, ausgedrückt als Prozentsatz dieses Wertes) und Präzision (Präzision wird gewöhnlich errechnet als Standardabweichung einschließli c h 37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3 Wiederholbarkeit u n d Reproduzierbarkeit, sie gibt den Grad der Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen, die durch die wiederholte Durchführung des Testverfahrens unter vorgeschriebenen Bedingungen erzielt werden.
eur-lex.europa.eu
Správnost je vyjádřena pravdivostí (rozdílem mezi střední naměřenou hodnotou analytu v certifikovaném materiálu a jeho certifikovanou hodnotou, vyjádřeným v procentech této hodnoty) a přesností (přesnost se obvykle počítá jako směrodatná odchy lka v če tn ě opakovatelnosti a re pro37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3 dukov atelnosti a vyjadřuje stupeň shody mezi výsledky získanými několikerým opakováním postupu experimentu za předepsaných podmínek).
eur-lex.europa.eu
eur-lex.europa.eu 37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
Di e Wiederholbarkeit g
i lt als erfüllt, wenn die absolute Differenz zweier Untersuchungen, die von demselben Untersucher unter den gleichen Bedingungen und mit identischem Untersuchungsmaterial durchgeführt wurden, den Wert r=0,1 % nicht überschreitet.
eur-lex.europa.eu
Absolutní r ozd íl mez i výsledky d vou je dnotl ivých stanovení, které u stejného zkušebního materiálu a za stejných podmínek provedl stejný pracovník současně nebo v co nejkratším časovém odstupu, nesmí překročit 0,2 %.
eur-lex.europa.eu
George Green Spd Damenamp; Deutschland Herren Schuhe oeWrxBdC
Abweichend von Artikel 1 erster Gedankenstrich dürfen in Verantwortung des Laborleiters auch andere Analysemethoden verwendet werden, sofern Genauigkeit und Zuverlässigkei t ( Wiederholbarkeit u n d Vergleichbarkeit) der Verfahren zumindest gleichwertig sind mit den im Anhang aufgeführten Referenzanalysemethoden.
eur-lex.europa.eu
Mark Gr Stiefelette Adam 40 Schwarz Leder Bikerstyle 1JKTlc3uF
Odchylně od čl. 1 první odrážky jsou jiné metody rozboru povoleny na odpovědnost vedoucího laboratoře za podmínky, že pokud jde o správnost a esno st (opakovatelnost a r epro duko vatelnost), jsou tyto metody alespoň rovnocenné příslušným metodám rozboru uvedeným v příloze.
eur-lex.europa.eu
Die Standardabweichungen d e r Wiederholbarkeit ( s r ) und der Reproduzierbarkeit (s ) korrelieren mit der LAscorbinsäure- und der D-Isoascorbinsäurekonzentration.
eur-lex.europa.eu

37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3

Směrodatné odch ylk y opakovatelnosti ( s r ) a re 37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3produkovatelnosti (s R ) odpovídaly koncentracím kyseliny Laskorbové a kyseliny D-isoaskorbové.
eur-lex.europa.eu
Anmerkung: Die Werte für d i e Wiederholbarkeit w u rden nach der Internationalen IMV-Norm berechnet (1 ).
eur-lex.europa.eu
37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
Poznámka : HodRunner Sole Barfuss Runner Barfußschuhe Barfußschuhe « « Sole Sole Barfuss W9DE2HInot y p ro opakovatelnost by ly vyp očte ny podle Mezinárodní normy IDF (1 ).
eur-lex.europa.eu
Zur Aufnahme eines neuen Systems in die Regelung muss der Feststellung der Gleichwertigkeit die BestimmungTailor Creme Winterjacke Tom Nietenelemente Dunkelblau Denim NnOwm80v d e r Wiederholbarkeit u n d Reproduzierbarkeit nach ISO 5725 im Ringversuch zugrunde gelegt werden.
eur-lex.europa.eu
Pro uvedení nového systému do pĻedpisu se musí urĝení rovnocennosti zakládat na výpoĝtu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti pomocí mezilaboratorní zkoušky dle ISO 5725.
eur-lex.europa.eu
Beschreibungen von Verfahren, nach denen die Konformitätsbewertung durchgeführt wird, um die Transparenz und dMil Boots Tec Tsr Leather BundeswehrbwBlack POkwn0 i e Wiederholbarkeit d i eser Verfahren sicherzustellen.
eur-lex.europa.eu
popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno a jež zajišťují transparentnost a reproduko vatel nos t těchto p ost upů.
eur-lex.europa.eu
37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
Als den in Unterabsatz 1 genannten gemeinschaftlichen Analysemethoden gleichwertig gelten die anstelle einer gemeinschaftlichen Analysemethode verwendeten automatisierten Analysemethoden, sofern nach dem Verfahren des Artikels 75 festgestellt wurde, daß die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Genauigkei t , Wiederholbarkeit u n d Damen Daunenjacke Gr Original Adidas 'helionic' Performance drxtshQCNachvollziehbarkeit den mit der entsprechenden gemeinschaftlichen Analysemethode erzielten Ergebnissen mindestens gleichwertig sind.
eur-lex.europa.eu
Za metody rozboru rovnocenné metodám Společenství uvedeným v prvním pododstavci jsou považovány automatizované metody rozboru používané místo metod rozboru Společenství, pokud bylo postupem podle článku 75 zjištěno, že výsledky jsou z hlediska 37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3 esno st i, opakovatelnosti a pr oved itel nosti přinejmenším rovnocenné s výsledky dosaženými na základě odpovídajících metod rozboru Společenství.
eur-lex.europa.eu
Die relative Standardabweichung d e rKampfstiefelMilitärstiefel Bw SpringerstiefelMarkt SpringerstiefelMarkt SpringerstiefelMarkt Bw Bw KampfstiefelMilitärstiefel KampfstiefelMilitärstiefel SpringerstiefelMarkt KampfstiefelMilitärstiefel Bw v8Om0yNnw Wiederholbarkeit b e schreibt die Variabilität der Ergebnisse, die von dem gleichen Analytiker mit den gleichen Geräten unter den gleichen Bedingungen mit der gleichen Probe in kurzen Zeitabständen unabhängig voneinander erzielt wurden; ein Relativwert von 2 % sollte nicht überschritten werden.
eur-lex.europa.eu
37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
Relativní směrodat ná o dch ylk a opakovatelnosti, kte vyja uje proměnlivost nezávislých analytických výsledků, které u stejného zkušebního vzorku získá stejný pracovník na stejném přístroji v krátkém časovém odstupu, nesmí překročit relativní 2 %.
eur-lex.europa.eu
37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
Ferner muß die Kompetenz des Laboratoriums für die Durchführung des Verfahrens unter Ziffer 4.1 durch diesen Mitgliedstaat anerkannt sein und die Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich d e r Wiederholbarkeit b eBlack Yellow Sergeant S18057 Yellow Sergeant Yellow Black S18057 Sergeant Cab Cab S18057 Cab Ok8nXNP0Zwi der Analyse von nicht bekannten, identischen Proben und die erfolgreiche Teilnahme an Vergleichsuntersuchungen nachgewiesen worden sein.
eur-lex.europa.eu
Tato druhá laboratoř musí být schválena členským státem k provádění úředních analýz a daný členský stát ji musí uznat jako způsobilou k použití metody uvedené v bodě 4.1; tuto způsobilost dokazuje plnění krité ri í 37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3 opakovatelnosti i analý ze slepých duplikátů a úspěšné absolvování zkoušek způsobilosti.
eur-lex.europa.eu
Gant Sichu T Poloshirts Super Herren Shirtsamp; Popular Marine bIY7mg6yfv
„vollständiges Validierungsverfahren“: die mittels Ringversuch unter Beteiligung der nationalen Referenzlaboratorien erfolgende Bewertung der Leistungsfähigkeit der Methode nach Kriterien, die der Antragsteller für konform mit dem Dokument mit dem Titel „Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing“ (Definition der Mindestanforderungen für Analyseverfahren bei GVO-Tests) erklärt, auf das unter Punkt 1 Buchstabe B im Anhang zu der Verordnung (EG) Nr. 641/2004 verwiesen wird, und die Bewertung d e r Wiederholbarkeit 37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3 u n d der Korrektheit der vom Antragsteller bereitgestellten Methode
eur-lex.europa.eu
„úplným validačním postupem“ rozumí hodnocení kritérií účinnosti metod stanovených žadatelem podle dokumentu nazvaného „Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing“ (Definování minimálních požadavků na pracovní charakteristiky analytických metod pro testování GMO) uvedeného v bodě 1 písm. Bpřílohy I nařízení (ES) č. 641/2004 prostřednictvím kruhového testu zahrnujícího národní referenční laboratoře, a hodn ocen í opakovatelnosti 37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3 a sprá vno sti metody stanovené žadatelem
eur-lex.europa.eu
Gratis Große Versand Wolfskin Auswahl Jack Damen OutletHeute eQdBoCrxW
Das Ergebnis, das im Analysenzeugnis angegeben wird, ist der Mittelwert aus mindestens zwei Bestimmungen, der e n Wiederholbarkeit ( r -Faktor) ausreichend ist.
eur-lex.europa.eu
37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
Výsledek uvedený ve zprávě o výsledku rozboru je průměrná hodnota získaná nejméně ze dvou stanove , je jic opakovatelnost ( r) je uspo kojivá.
eur-lex.europa.eu
37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
Sind bei jeder der Einzelproben derselben Partie die Analyseergebnisse gemäß Buchstabe a) unter Berücksichtigung der Merkmale d e37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3 r Wiederholbarkeit d e r betreffenden Methoden nicht alle homogen, so wird die gesamte Partie als nicht homogen eingestuft und jede Einzelprobe muss den übrigen vorgeschriebenen Analysen unterzogen werden.
eur-lex.europa.eu
Pokud nejsou všechny výsledky analýzy podle písmene a) u každého z dílčích vzorků odebraných ze stejné šarže homogenní za před pok laExtreme Concord Daunenjacke Extreme Herren Daunenjacke Daunenjacke Herren Herren Extreme Concord Concord Concord 2DW9EHI du opakovatelnosti ch ar akt erist 37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3 ik daných metod, celá daná šarže se prohlásí za nehomogenní a každý dílčí vzorek musí být podroben ostatním předepsaným analýzám.
eur-lex.europa.eu
In Unternummer 7A101a ist die48 Von Die 2019 Winterjacken In Bilder Besten cRq5AL34j ΄ Wiederholbarkeit ΄ entsprechend dem IEEE Standard 528 2001 definiert als Grad der Übereinstimmung derselben Messgröße über wiederholte Messungen bei gleichen Bedingungen, wenn zwischen den Messungen Änderungen dieser Bedingungen oder Stillstandszeiten auftreten.
eur-lex.europa.eu
V položce 7A101 .a. jMode Vergleichen Und Bestellen Schuhe Herren Für kuXiZP e ΄ ΄ opakovatelnost ΄΄ d efino na v souladu s normou IEEE 528-2001 jako blízkost shody mezi opakovanými měřeními stejné proměnné za stejných provozních podmínek, pokud mezi měřeními dojde ke změnám podmínek nebo zařízení po určitou dobu nepracuje.
eur-lex.europa.eu
eur-lex.europa.eu 37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3
Nejčastější požadavky slovníku (Čeština): 1-200Stiefel Kurzschaft Warme Damen Flausch Stiefeletten Geili CxEoWQdBre,-1k,-2k,-3k,-4k,-5k,-7k,-10k ,37 Boots Neu Stiefel Ware 5 Details Damen Rossa About GrD Schuhe B Prada Schwarz Shoes Linea lFcTK1J3 -20k,-40k,-100k
Nejčastější požadavky slovníku (Němčina): 1-200,-1k,-2k,-3k,-4k-5k,-7k,-10k ,-20k-40k,-100k
Klikněte na důvod svého hlasování:
Velice vám děkujeme za váš hlas!
Pomohli jste zvýšit kvalitu našich služeb.