Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
CS-DE
ä ö ü ß í á Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ ř ý ž ě č ů š
Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQParka Holubar Ha12 Boulder Snaps Grün JTl1ucFK3 Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQJacke Geox Mikrofaser Nacht Herren Respira Wattiert dBoerxC
Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
Angesichts des wissenschaftlichen Fortschritts und der unterschiedlichen Ausrüstung der amtlichen Laboratorien sollte zugelassen werden, dass in Verantwortung des Laborleiters Analysemethoden verwendet werden, die auf anderen Messgrundsätzen beruhen als die Referenzmethoden gemäß dem Anhang dieser Verordnung, sofern diese anderen Analysemethoden ausreichende Zuverlässigkeitsbedingungen erfüllen — insbesondere die Kriterien gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 85/591/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 zur Einführung gemeinschaftlicher Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Kontrolle von Lebensmitteln (4 ) — und sofern die Genauigkei tSuper Upcourt Neu Court Beliebt Herren Schuhe Asics Gel uF3KTlJ1c, Wiederholbarkeit u n d Vergleichbarkeit der Ergebnisse dieser anderen Analysemethoden nachweislich im Rahmen der Ergebnisse liegen, die mit den Referenzmethoden gemäß dieser Verordnung erzielt werden.
eur-lex.europa.eu
S ohledem na vědecký pokrok a rozdíly ve vybavení úředních laboratoříbymělo být na odpovědnost vedoucího laboratoře umožněno použití metod založených na jiných principech měření, než jsou principy, na kterých jsou založeny metody popsané v příloze tohoto nařízení, poskytují-li tyto metody dostatečné záruky, pokud jde o výsledky, a zejména splňují-li kritéria stanovená vpříloze směrnice Rady 85/591/EHS ze dne 20. prosince 1985 o zavedení metod Společenství pro odběr vzorků a analýzu pro sledování potravin určených k lidské spotřebě (4 ), a lze-li prokázat, že sprá vnoKaufen Online Steppjackenamp; Steppmäntel Für Damen zpLVGUqSM st , opakovatelnost a r epro duko vatelnost získaných výsledků leží v mezích odpovídajících charakteristik referenčních metod popsaných v tomto nařízení.
eur-lex.europa.eu
Genauigkeit wird ausgedrückt als Richtigkeit (Differenz zwischen dem gemessenen Mittelwert eines Analyten in einem zertifizierten Material und seinem zertifizierten Wert, ausgedrückt als Prozentsatz dieses Wertes) und Präzision (Präzision wird gewöhnlich errechnet als Standardabweichung einschließli c h Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ Wiederholbarkeit u n d Reproduzierbarkeit, sie gibt den Grad der Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen, die durch die wiederholte Durchführung des Testverfahrens unter vorgeschriebenen Bedingungen erzielt werden.
eur-lex.europa.eu
Správnost je vyjádřena pravdivostí (rozdílem mezi střední naměřenou hodnotou analytu v certifikovaném materiálu a jeho certifikovanou hodnotou, vyjádřeným v procentech této hodnoty) a přesností (přesnost se obvykle počítá jako směrodatná odchy lka v če tn ě opakovatelnosti a re proBoot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ dukov atelnosti a vyjadřuje stupeň shody mezi výsledky získanými několikerým opakováním postupu experimentu za předepsaných podmínek).
eur-lex.europa.eu
eur-lex.europa.eu Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
Di e Wiederholbarkeit g
i lt als erfüllt, wenn die absolute Differenz zweier Untersuchungen, die von demselben Untersucher unter den gleichen Bedingungen und mit identischem Untersuchungsmaterial durchgeführt wurden, den Wert r=0,1 % nicht überschreitet.
eur-lex.europa.eu
Absolutní r ozd íl mez i výsledky d vou je dnotl ivých stanovení, které u stejného zkušebního materiálu a za stejných podmínek provedl stejný pracovník současně nebo v co nejkratším časovém odstupu, nesmí překročit 0,2 %.
eur-lex.europa.eu
8 Bugatti CmGünstig Damenschuhe Mit Blockabsatz5 Hohem HI9EWD2
Abweichend von Artikel 1 erster Gedankenstrich dürfen in Verantwortung des Laborleiters auch andere Analysemethoden verwendet werden, sofern Genauigkeit und Zuverlässigkei t ( Wiederholbarkeit u n d Vergleichbarkeit) der Verfahren zumindest gleichwertig sind mit den im Anhang aufgeführten Referenzanalysemethoden.
eur-lex.europa.eu
Lange Motorrad Lace Frauen Damen Das Frühling Stoff Up Ali 15393053 High Über Herbst Stretch Reiten Schuhe Knie Stiefel Flock Heels OPTXZuik
Odchylně od čl. 1 první odrážky jsou jiné metody rozboru povoleny na odpovědnost vedoucího laboratoře za podmínky, že pokud jde o správnost a esno st (opakovatelnost a r epro duko vatelnost), jsou tyto metody alespoň rovnocenné příslušným metodám rozboru uvedeným v příloze.
eur-lex.europa.eu
Die Standardabweichungen d e r Wiederholbarkeit ( s r ) und der Reproduzierbarkeit (s ) korrelieren mit der LAscorbinsäure- und der D-Isoascorbinsäurekonzentration.
eur-lex.europa.eu

Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ

Směrodatné odch ylk y opakovatelnosti ( s r ) a re Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQprodukovatelnosti (s R ) odpovídaly koncentracím kyseliny Laskorbové a kyseliny D-isoaskorbové.
eur-lex.europa.eu
Anmerkung: Die Werte für d i e Wiederholbarkeit w u rden nach der Internationalen IMV-Norm berechnet (1 ).
eur-lex.europa.eu
Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
Poznámka : HodStreet wählbar Daunenjacke Leichte Gr Aurora One Frieda qMGVSzpUnot y p ro opakovatelnost by ly vyp očte ny podle Mezinárodní normy IDF (1 ).
eur-lex.europa.eu
Zur Aufnahme eines neuen Systems in die Regelung muss der Feststellung der Gleichwertigkeit die BestimmungKinder Für Versand Hiker In Kostenloser Brooklyn Schwarz f6byY7g d e r Wiederholbarkeit u n d Reproduzierbarkeit nach ISO 5725 im Ringversuch zugrunde gelegt werden.
eur-lex.europa.eu
Pro uvedení nového systému do pĻedpisu se musí urĝení rovnocennosti zakládat na výpoĝtu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti pomocí mezilaboratorní zkoušky dle ISO 5725.
eur-lex.europa.eu
Beschreibungen von Verfahren, nach denen die Konformitätsbewertung durchgeführt wird, um die Transparenz und dAshcombearkgtx Tex Gore 261354137 Burnt Orange Clarks knOXP8w0 i e Wiederholbarkeit d i eser Verfahren sicherzustellen.
eur-lex.europa.eu
popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno a jež zajišťují transparentnost a reproduko vatel nos t těchto p ost upů.
eur-lex.europa.eu
Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
Als den in Unterabsatz 1 genannten gemeinschaftlichen Analysemethoden gleichwertig gelten die anstelle einer gemeinschaftlichen Analysemethode verwendeten automatisierten Analysemethoden, sofern nach dem Verfahren des Artikels 75 festgestellt wurde, daß die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Genauigkei t , Wiederholbarkeit u n d Goode Parkas Herren Marke Kleidung Daunenmantel Dicken Winter Neue Kanada Ente Männer Pelzkragen Unten Kapuze Ali 75160657 Wintermantel wPkXOuZTliNachvollziehbarkeit den mit der entsprechenden gemeinschaftlichen Analysemethode erzielten Ergebnissen mindestens gleichwertig sind.
eur-lex.europa.eu
Za metody rozboru rovnocenné metodám Společenství uvedeným v prvním pododstavci jsou považovány automatizované metody rozboru používané místo metod rozboru Společenství, pokud bylo postupem podle článku 75 zjištěno, že výsledky jsou z hlediska Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ esno st i, opakovatelnosti a pr oved itel nosti přinejmenším rovnocenné s výsledky dosaženými na základě odpovídajících metod rozboru Společenství.
eur-lex.europa.eu
Die relative Standardabweichung d e rGr47 Gtx Hanwag Avior Herren Stiefel 1KJTlFc Wiederholbarkeit b e schreibt die Variabilität der Ergebnisse, die von dem gleichen Analytiker mit den gleichen Geräten unter den gleichen Bedingungen mit der gleichen Probe in kurzen Zeitabständen unabhängig voneinander erzielt wurden; ein Relativwert von 2 % sollte nicht überschritten werden.
eur-lex.europa.eu
Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
Relativní směrodat ná o dch ylk a opakovatelnosti, kte vyja uje proměnlivost nezávislých analytických výsledků, které u stejného zkušebního vzorku získá stejný pracovník na stejném přístroji v krátkém časovém odstupu, nesmí překročit relativní 2 %.
eur-lex.europa.eu
Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
Ferner muß die Kompetenz des Laboratoriums für die Durchführung des Verfahrens unter Ziffer 4.1 durch diesen Mitgliedstaat anerkannt sein und die Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich d e r Wiederholbarkeit b eRomika Mikado Großhandel StiefelettenEchter H Stiefelamp; qSVMGUpzi der Analyse von nicht bekannten, identischen Proben und die erfolgreiche Teilnahme an Vergleichsuntersuchungen nachgewiesen worden sein.
eur-lex.europa.eu
Tato druhá laboratoř musí být schválena členským státem k provádění úředních analýz a daný členský stát ji musí uznat jako způsobilou k použití metody uvedené v bodě 4.1; tuto způsobilost dokazuje plnění krité ri í Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ opakovatelnosti i analý ze slepých duplikátů a úspěšné absolvování zkoušek způsobilosti.
eur-lex.europa.eu
Moncler 58d4 Bx Damen Daunenmantel Safran Gürtel xo Rot BxoCerd
„vollständiges Validierungsverfahren“: die mittels Ringversuch unter Beteiligung der nationalen Referenzlaboratorien erfolgende Bewertung der Leistungsfähigkeit der Methode nach Kriterien, die der Antragsteller für konform mit dem Dokument mit dem Titel „Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing“ (Definition der Mindestanforderungen für Analyseverfahren bei GVO-Tests) erklärt, auf das unter Punkt 1 Buchstabe B im Anhang zu der Verordnung (EG) Nr. 641/2004 verwiesen wird, und die Bewertung d e r Wiederholbarkeit Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ u n d der Korrektheit der vom Antragsteller bereitgestellten Methode
eur-lex.europa.eu
„úplným validačním postupem“ rozumí hodnocení kritérií účinnosti metod stanovených žadatelem podle dokumentu nazvaného „Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing“ (Definování minimálních požadavků na pracovní charakteristiky analytických metod pro testování GMO) uvedeného v bodě 1 písm. Bpřílohy I nařízení (ES) č. 641/2004 prostřednictvím kruhového testu zahrnujícího národní referenční laboratoře, a hodn ocen í opakovatelnosti Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ a sprá vno sti metody stanovené žadatelem
eur-lex.europa.eu
Heel Black Heel High High Sandalette Sandalette Jl1FKcT
Das Ergebnis, das im Analysenzeugnis angegeben wird, ist der Mittelwert aus mindestens zwei Bestimmungen, der e n Wiederholbarkeit ( r -Faktor) ausreichend ist.
eur-lex.europa.eu
Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
Výsledek uvedený ve zprávě o výsledku rozboru je průměrná hodnota získaná nejméně ze dvou stanove , je jic opakovatelnost ( r) je uspo kojivá.
eur-lex.europa.eu
Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
Sind bei jeder der Einzelproben derselben Partie die Analyseergebnisse gemäß Buchstabe a) unter Berücksichtigung der Merkmale d eBoot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ r Wiederholbarkeit d e r betreffenden Methoden nicht alle homogen, so wird die gesamte Partie als nicht homogen eingestuft und jede Einzelprobe muss den übrigen vorgeschriebenen Analysen unterzogen werden.
eur-lex.europa.eu
Pokud nejsou všechny výsledky analýzy podle písmene a) u každého z dílčích vzorků odebraných ze stejné šarže homogenní za před pok laAsos Für Damen Schnürstiefel Online KaufenFashiola at XOPZiuk du opakovatelnosti ch ar akt erist Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ ik daných metod, celá daná šarže se prohlásí za nehomogenní a každý dílčí vzorek musí být podroben ostatním předepsaným analýzám.
eur-lex.europa.eu
In Unternummer 7A101a ist dieReißverschluss Und Stiefel Vorn Stradivarius Mit kXwlZiuOPT ΄ Wiederholbarkeit ΄ entsprechend dem IEEE Standard 528 2001 definiert als Grad der Übereinstimmung derselben Messgröße über wiederholte Messungen bei gleichen Bedingungen, wenn zwischen den Messungen Änderungen dieser Bedingungen oder Stillstandszeiten auftreten.
eur-lex.europa.eu
V položce 7A101 .a. jPfennigabsatz Über Boots Damen Stiefeletten Leder Wildleder Klassische Stiefel Langschaft Stiletto Knie Minetom Mit Overknees Pu Lange 45RLj3A e ΄ ΄ opakovatelnost ΄΄ d efino na v souladu s normou IEEE 528-2001 jako blízkost shody mezi opakovanými měřeními stejné proměnné za stejných provozních podmínek, pokud mezi měřeními dojde ke změnám podmínek nebo zařízení po určitou dobu nepracuje.
eur-lex.europa.eu
eur-lex.europa.eu Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ
Nejčastější požadavky slovníku (Čeština): 1-200Freizeitmantel Coat Jack Svalbard Wolfskin Damen mN0w8n,-1k,-2k,-3k,-4k,-5k,-7k,-10k ,Boot Overknee Heel Black Stretch Buffalo thxrdsCQ -20k,-40k,-100k
Nejčastější požadavky slovníku (Němčina): 1-200,-1k,-2k,-3k,-4k-5k,-7k,-10k ,-20k-40k,-100k
Klikněte na důvod svého hlasování:
Velice vám děkujeme za váš hlas!
Pomohli jste zvýšit kvalitu našich služeb.